Pirkimo taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

LOGOWIN, UAB elektroninės parduotuvės “logowin.eu” prekių pirkimo – pardavimo taisyklės.

 

Sąvokos:

Pardavėjas – LOGOWIN, UAB įm. kodas 304897550, PVM kodas: LT100011938411, adresas: Vykinto g. 6-2, Vilnius, LT-08118 Lietuva.

Prekė – tai yra paprastosios ir specialiosios prekės.

Specialiosios prekės – tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas, išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą).

Paprastosios prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.

Elektroninė parduotuvė – pardavėjo elektroninė parduotuvė “logowin.eu”.

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir LOGOWIN, UAB (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.4 Pirkėjas gali pirkti elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:

1.4.1 internetu užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje;

1.4.2 internetu nesiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Apribojimai taikomi Specialių prekių įsigijimui:

1.5.1. Specialias prekes gali įsigyti asmenys turintys leidimą, patvirtinantį, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti leidime nurodytus ginklus ir (ar) ginklų priedelius, šaudmenis.

1.5.2. 4 kategorijos pirotechnikos gaminius įsigyti leidžiama tik juridiniams asmenims.

 

  1. Pirkėjo teisės, įsipareigojimai, atsakomybė

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes.

2.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs varnelę, kad „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2.4 Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei pirkdamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

2.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.7. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.8. Jei Prekė yra Speciali, Pirkėjas (fizinis asmuo), ją priimdamas, įsipareigoja pateikti originalius savo Asmens tapatybės dokumentą bei Leidimą Specialiai prekei. Jei Specialią prekę perka juridinis asmuo, įgaliotas prekę priimti asmuo įsipareigoja pateikti originalius savo Asmens tapatybės dokumentą, Leidimą Specialiai prekei, įgaliojimą ir darbuotojo pažymėjimą.

 

  1. Pardavėjo teisės, įsipareigojimai, atsakomybė

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui.

3.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

  1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Mygtuko ,,Patvirtinti užsakymą“ paspaudimas negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, atlikęs mokėjimą, per 1 (vieną) darbo dieną gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3. Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes nedelsiant grąžinami Pirkėjui.

4.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM, išskyrus atvejus, kai perka užsienio bendrovė.

4.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

4.5.1 Automatizuota atsiskaitymų sistema – pirkėjas užsakymo pabaigoje nukreipiamas į automatizuotą atsiskaitymų sistemą. Atliktas mokėjimas yra fiksuojamas Pirkėjo užsakymų istorijoje. Neatlikus mokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.

4.5.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas. Galioja tik Juridiniams asmenims.

4.5.3. Atsiskaitymas atsiimant prekes pardavėjo biure – pasirinkus šį apmokėjimo būdą, mokama išankstiniu banko pavedimu  arba grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo vietoje. Neapmokėtos prekės rezervuojamos ne ilgesniam, nei 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpiui. Neatlikus mokėjimo per 2 (dvi) darbo dienas, užsakymas yra atšaukiamas.

  1. Prekių kokybė, garantijos

5.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių.

5.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos gamintojo prekių aprašymuose (kortelėse).

  1. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

6.1. Pirkėjas, pirkdamas Prekes šių taisyklių 1.4 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam prekių pirkimui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Jei perkama prekė Speciali, papildomai Pirkėjas turi nurodyti savo asmens kodą, leidimo įsigyti Specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą ir leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

6.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.1. punkte pateikti Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

6.3 Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti..

6.4 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

7 Rinkodara ir informacija.

7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

7.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  1. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.